Pobierz regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem", określa ogólne zasady korzystania z usług sklepu internetowego, będącego Sprzedającym, zwanego dalej „Sklepem”, działającego pod adresem: www.sklep.bioserwis.pl/ oraz www.bioserwis.pl, w tym w szczególności podstawowe zasady dokonywania zamówień i zakupów towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. Korzystający ze Sklepu, zwany jest dalej „Klientem".


 2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:


  1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, rozpoczynający się o godzinie 9:00, a kończący się o godzinie 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. FAQ – z ang. frequently asked questions (najczęściej zadawane pytania), jest zbiorem pomocnych pytań i odpowiedzi dotyczących działalności i funkcjonalności Sklepu;

  3. Formularz rejestracji – arkusz elektroniczny, którego wypełnienie umożliwia utworzenie Konta Klienta i dokonywanie zamówień i zakupów. Konto Klienta tworzy się poprzez samodzielny wybór loginu i hasła oraz wypełnienie potrzebnych do realizacji zamówienia danych, tj.: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń, danych do faktury (dla przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego. Następnie, na podany adres poczty elektronicznej, wysyłany jest link aktywacyjny, na który należy kliknąć, by ukończyć procedurę utworzenia Konta Klienta. Od tego momentu można w pełni korzystać ze Sklepu i składać zamówienia;

  4. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, dostępna dla posiadaczy Konta Klienta w Sklepie oraz dla dokonujących jednorazowych zakupów, umożliwiająca złożenie zamówienia produktów dostępnych w Sklepie, w szczególności poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym ceny, sposobu dostawy i metody płatności; Jeżeli nie zaznaczono inaczej oraz w braku regulacji szczególnej dotyczącej konkretnej kwestii (zob. §10), wszelkie regulacje będące przedmiotem niniejszego regulaminu odnoszą się do Klientów będących zarówno Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami;

  5. Klient – jest nim Kupujący, Usługobiorca, czyli korzystający ze Sklepu Konsument oraz Przedsiębiorca, który posiada Konto Klienta i drogą elektroniczną zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży towaru, a także ten kto dokonuje  jednorazowego zakupu bez rejestracji;

  6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  7. Konsument – w rozumieniu art. 22¹  Kodeksu cywilnego jest nim osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  8. Konto bankowe Sklepu – Bank Millennium: 45 1160 2202 0000 0000 3043 2095.

  9. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie. Konto Klienta umożliwia dokonywanie zamówień na towary zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz ich zakupy. Tworzone jest po wypełnieniu formularza rejestracji i postępowaniu zgodnie z instrukcją tegoż formularza, w tym kliknięciu na link aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej. Wgląd w treść zamieszczonych danych w Koncie Klienta, a także ich modyfikacja, możliwe są po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta. Umowa dotycząca usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym z poziomu Konta Klienta lub przesłanie informacji o rezygnacji z figurowania w spisie Klientów Sklepu, na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@bioserwis.pl.

  10. Koszty wysyłki – zamieszczone na stronie internetowej sklepu w zakładce Dostawa, to koszty dostarczenia jednostkowego towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. Koszty dostawy całego zamówienia, zostaną wyliczone w procesie składania zamówienia, w zależności od ilości zamówionych produktów, ich łącznej wagi oraz rozmiarów paczki;

  11. Magazyn Sklepu – zwany dalej „magazynem”, oznacza miejsce będące siedzibą Sklepu, w którym składowane są dostępne towary, zamieszczone na stronie internetowej sklepu z adnotacją o ich dostępności w magazynie oraz produkty sprowadzone od dostawców Sklepu na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta;

  12. Płatność elektroniczna – następuje za pomocą systemu płatności internetowej oraz kartą płatniczą, za pośrednictwem wskazanego w § 4. ust. 2 operatora płatności. Dokonywana jest w formie przedpłaty na poczet realizacji zamówienia;

  13. Potwierdzenie realizacji zamówienia – następuje nie później niż w ciągu 72 godzin po ostatecznym zweryfikowaniu przez Sklep złożonego zamówienia, w tym dostępności towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu oraz szacunkowego czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia. Potwierdzenie to należy rozumieć, jako potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o której mowa w Ustawie o prawach konsumenta;

  14. Przedsiębiorca – w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest nim osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

  15. Sklep – jest nim Sprzedawca, Usługodawca, czyli podmiot prowadzący sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.bioserwis.pl orazwww.bioserwis.pl  - Michał Olszewski 'BIO-SERWIS' REGON: 191475145, NIP: 5861122285. Adres siedziby sklepu stacjonarnego: ul. Akacjowa 57a, 81-520 Gdynia;

  16. Towary (zamiennie: produkty) – rzeczy ruchome zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, z informacją o cenie, podstawowych właściwościach i dostępności, które mogą stać się przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem;

  17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  19. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.);

  20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

  21. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.);

  22. Wysyłka – świadczona jest za pośrednictwem: Furgonetka.pl – serwisu internetowego, którego właścicielem jest Grupa Furgonetka Sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-256-73-65, KRS: 0000239865, REGON: 140220084, kapitał zakładowy: 100 000 zł, z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 8;

  23. Zestawienie produktów – wygenerowany automatycznie przez system teleinformatyczny Sklepu wykaz produktów wybranych i zamówionych przez Klienta, wraz ze wszystkimi kosztami, adresem i sposobem dostawy, metodą płatności oraz regulaminem w załączniku, co stanowi umowę sprzedaży między Klientem a Sklepem. Nie stanowi on potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.


 3. Wszelką korespondencję, w tym pisma wyrażające wolę odstąpienia od umowy, kieruje się na następujący adres: ul. Akacjowa 57a, 81-520 Gdynia lub elektronicznie na adres sklep@bioserwis.pl.


 4. W przypadku pytań odnośnie towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, a także w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich cech, możliwy jest kontakt ze sklepem internetowym – pisemnie na adres poczty elektronicznej sklep@bioserwis.pl, a także telefonicznie, na numer telefonu: 58-624-82-63, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest tylko w dni robocze.


 5. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary dostępne w magazynie oraz na te dostępne na zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:


  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


 7. Złożenie zamówienia przez Klienta może nastąpić tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.


 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. Towary

 1. Towary zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dzielą się, na podstawie odpowiedniej adnotacji przy każdym z nich, na:


  1. produkty dostępne w magazynie;
  2. produkty sprowadzane na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta w zamówieniu;
  3. produkty tymczasowo niedostępne. Produkty tymczasowo niedostępne mogą być towarami wycofywanymi z rynku bez możliwości ich sprowadzenia i zamówienia w przyszłości. Zaleca się kontakt telefoniczny ze Sklepem, w celu weryfikacji możliwości i ewentualnego terminu sprowadzenia danego tymczasowo niedostępnego produktu.

 2. Informacje o towarach zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu pochodzą od producenta lub dystrybutora tych produktów. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy.

§ 3. Przyjmowanie zamówień i potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

 1. Procedura zawierania umowy sprzedaży jest następująca. Po utworzeniu Konta Klienta i zalogowaniu się:


  1. Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia, dodając do elektronicznego koszyka wybrane produkty, których cena, z zastrzeżeniem § 6. ust. 4, zostanie powiększona o koszty dostawy zgodnie z postanowieniami § 6. Klient powinien przy tym zadbać o weryfikację składanego przez siebie zamówienia, w szczególności powinien sprawdzić poprawność danych i adresu do wysyłki.Następnie Klient wybiera następnie metodę płatności za zamówienie. Tak wypełniony formularz zamówienia potwierdza zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu poprzez kliknięcie na „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  2.  Jednocześnie system teleinformatyczny Sklepu generuje automatycznie i wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zestawienie zamówionych produktów wraz ze wszystkimi kosztami, adresem i sposobem dostawy, metodą płatności oraz regulaminem w załączniku;
  3. Po kliknięciu na "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" nastąpi automatyczne przekierowanie do strony operatora płatności PayU, na której będzie miał możliwość wyboru swojego banku i będzie mógł dokonać płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU. Zapłata dokonywana jest wówczas w formie przedpłaty na poczet realizacji zamówienia.
  4. Sklep nie później niż w ciągu 72 godzin potwierdzi realizację zamówienia, co będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość, wysyłając na adres poczty elektronicznej Klienta informację zawierającą to potwierdzenie wraz z zestawieniem zamówionych produktów, adresem i sposobem ich dostawy, łączną ceną oraz treścią niniejszego regulaminu w załączniku.

 2. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu, łącznie z jego anulowaniem, aż do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. Ewentualnie późniejsze zmiany w zamówieniu będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie uzgodnień telefonicznych lub mailowych w myśl zasady dołożenia wszelkich starań, by móc indywidualnie podejść do konkretnego Klienta. 


 3. W razie nieprzewidzianych zmian okoliczności, ewentualnej możliwości tylko częściowej realizacji zamówienia lub braku możliwości realizacji zamówienia, które wynikło po potwierdzeniu jego realizacji, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, zaproponuje do rozważenia wybór innego i dostępnego produktu o podobnych właściwościach i cenie oraz zwróci Mu niezwłocznie wpłaconą sumę na poczet realizacji zamówienia. Jednocześnie Sklep dołoży wszelkich starań, by, po konsultacji z Klientem, polubownie rozwiązać zaistniałą sytuację i zrekompensować powstałe niedogodności.

§ 4. Płatność

 1. Zapłaty za towary dokonuje się za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem wskazanego w ust. 2 operatora płatności, dokonywanych w formie przedpłaty na poczet realizacji zamówienia.


 2. Obsługę płatności elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą prowadzi operator płatności: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.


 3. Możliwy jest także wybór płatności przelewem na Konto bankowe Sklepu. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 14 dni od jego złożenia, zostanie ono automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.


 4. Jako formy płatności dopuszcza się także płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu, a także formę za pobraniem bezpośrednio u kuriera dostarczającego paczkę z zamówieniem.


 5. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu nie generuje dodatkowych kosztów dostawy po stronie Klienta.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia wysłanego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, następuje faza realizacji zamówienia, która oznacza, co następuje:


  1. W przypadku, gdy towar dostępny jest w magazynie, zamówienie kompletowane jest i wysyłane na wskazany przez Klienta adres, nie później niż następnego dnia roboczego:


   1. po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet realizacji zamówienia (w przypadku wyboru płatności elektronicznej);

   2.  po wpływie całości należności na konto bankowe Sklepu (w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym);

   3. po skompletowaniu zamówienia (w przypadku wyboru płatności za pobraniem bezpośrednio u kuriera);

  2. W przypadku towarów sprowadzanych na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta w zamówieniu, szacunkowy czas realizacji zamówienia podany jest na stronie internetowej Sklepu przy konkretnym produkcie. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia może być krótszy albo ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient może w indywidualnych przypadkach tak, jak to jest wskazane w § 3 ust. 2 skontaktować się ze Sklepem w celu wdrożenia indywidualnych rozwiązań. Po otrzymaniu przez Sklep i wprowadzaniu do magazynu wszystkich zamówionych przez Klienta produktów, proces realizacji zamówienia wygląda tak, jak w pkt. 1 powyżej;


  3.  W przypadku wyboru płatności przy odbiorze Klient informowany jest o czekającym na Niego zamówieniu w siedzibie firmy niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie w dni robocze. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnych ustaleń między Stronami umowy sprzedaży możliwe są inne rozwiązania, w myśl zasady dołożenia wszelkich starań, by móc indywidualnie podejść do konkretnego Klienta. 


 2. Gdy w toku realizacji zamówienia nastąpią jakieś nieprawidłowości, w szczególności, gdy czas oczekiwania na zamówiony towar ulegnie wydłużeniu, Sklep dołoży wszelkich starań, by poinformować o tym fakcie Klienta i skontaktować się z Nim w celu wyboru najlepszej, zarówno dla Klienta, jak i Sklepu, metody rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jednocześnie uprasza się Klienta, w przedłużającym się braku reakcji ze Strony Sklepu, o nawiązanie kontaktu ze Sklepem w tej sprawie.

§ 6. Wysyłka, dostawa

 1. Dostawa zamówionych produktów możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 2. Koszty dostawy towaru, zostaną doliczone do zamówienia w zależności od ilości zamówionych produktów, ich łącznej wagi oraz rozmiarów paczki, zobacz zakładka Dostawa.


 3. Przy zamówieniach powyżej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), wysyłka następuje na koszt Sklepu.

 

§ 7. Reklamacje, rękojmia, gwarancja

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres podany w § 1 ust. 3 oraz pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w § 1 ust. 3, zawsze podając datę i rodzaj nieprawidłowości, a także swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.


 2. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora (zwanego dalej "gwarantem"), a jej istotne postanowienia, w szczególności czas trwania oraz zakres, podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do zakupionego produktu.


 3. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad. W przypadku wad fizycznych i prawnych, podstawą odpowiedzialności Sklepu są odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Klient ma prawo skorzystać, według własnego wyboru, z uprawnień wynikających z gwarancji, bezpośrednio u gwaranta, bądź u sprzedawcy z tytułu rękojmi.


 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę w przypadku, gdy Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Jednocześnie Sklep obowiązany jest każdorazowo, przy sprzedaży produktu zawierającego wadę, do informowania o tym na stronie Sklepu, przy konkretnym produkcie zawierającym wadę.


 5. W terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru oraz jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru, Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tego tytułu z żądaniem naprawy towaru, bądź wymiany na wolny od wad, bądź obniżenia ceny towaru. Klient może też na zasadach określonych w § 8. odstąpić od umowy sprzedaży. W tych przypadkach, Klient zobowiązany jest odesłać towar na wskazany w 1 §. ust. 3 adres siedziby Sklepu, załączając przy tym opis reklamacji oraz dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.


 6. Sklep nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o dalszych krokach związanych z reklamacją. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Zwrot kosztów przesyłki następuje w granicach najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru, który proponuje Sklep.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient może skorzystać z wzorca zamieszczonego, jako „załącznik nr 1” do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres: ul. Akacjowa 57a, 81-520 Gdynia. Towar należy zwrócić do Sklepu nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracany towar musi być kompletny.


 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwroty wysyłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane.


 4. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot nastąpi tą samą drogą, jaką płatność została dokonana, chyba, że indywidualnie z Klientem ustalono inaczej. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem.

§ 9. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie BIO-SERWIS oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jego realizację przez Sklep.


 2. Administratorem danych osobowych jest Michał Olszewski, właściciel BIO-SERWIS.


 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności, gdy uniemożliwi to realizację zamówienia lub narazi BIO-SERWIS na szkody z tego tytułu.


 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


 5. Dostęp do danych osobowych, w szczególności ich poprawianie, uaktualnianie, a także wykreślenie z bazy BIO-SERWIS jest możliwe zwykłą drogą z poziomu konta Klienta, a także po wyrażeniu pisemnej woli przez Klienta przesłanej na adres kontaktowy (zob. § 1. ust. 3) ze wskazanym żądaniem.


 6. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Sklep znajdują się w zakładce Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

§ 10. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

 1. Postanowienia § 10. niniejszego regulaminu odnoszą się wyłącznie do Klientów Sklepu niebędących konsumentami.


 2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń z tego tytułu.


 3. Sklep ma prawo ograniczyć w stosunku do konkretnego Klienta niebędącego konsumentem dostępne metody płatności, o czym poinformuje Go niezwłocznie, niezależnie od dokonanego wyboru przy składaniu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży, w tym w szczególności uzależnić realizację zamówienia od przedpłaty na konto Sklepu w wysokości całości sumy zamówienia.


 4. Z chwilą wydania przez Sklep zamówionych towarów przewoźnikowi świadczącemu usługę dostawy zamówionych produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. Sklep nie ponosi w tych okolicznościach odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Klientowi niebędącemu konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


 5. Niniejszym postanowieniem, zgodnie z art. 558 § 1. Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady.


 6. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w jego korzystaniu spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności. Jednocześnie Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.


 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 3. Ewentualne spory strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie lub w obecności bezstronnego i niezależnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.


 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 roku do odwołania.


 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w czasie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, jednak nie krótszym niż 7 dni, od momentu udostępnienia go na stronie Sklepu. Nie wpływa to na realizację umów zawartych w czasie obowiązywania dotychczasowego regulaminu.


 6. W razie pytań, wątpliwości i niejasności Sklep zachęca do kontaktu zgodnie z wytycznymi podanymi w § 1. ust. 4 oraz samodzielnego dochodzenia odpowiedzi w konkretnych kwestiach z poziomu FAQ.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Sklepu internetowego bioserwis.pl

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Ja ________________________________________________ niniejszym oświadczam, że odstępuję od

 

umowy sprzedaży następującego/ych Produktu/ów __________________________________________

 

___________________________________________________________________________________,

 

numer zamówienia: ____________________.

 

Data zawarcia umowy: _______________, data odbioru _______________________.

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko_________________________________________

 

Login _________________________________________________

 

Adres _________________________________________________

 

Data_______________________

 

 

 

_____________________

 

Podpis

 

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 BIOSERWIS | Test zgodności W3C: HTML
Powered by: SkyCMS